Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Tìm kiếm

Có 138 kết quả tìm kiếm phù hợp""

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2018
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018
Báo cáo thường niên năm 2017
Tờ trình V/ v: Sửa đổi , bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP chế Tạo Bơm Hải Dương
Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương (HPMC) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự đại hội cổ đông thương niên năm 2018. Thời gian : 8 Giờ 30 phút - Thứ tư - Ngày 28- Tháng 3 - Năm 2018. Địa điểm : ...
Báo cáo tài chính của công ty kết thúc ngày 31/12/2017.
Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 cho cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách tham gia Đại hội cổ đông năm 2018.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Về việc hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.(ngày DKCC 31/01/2018) - mã chứng khoản CTB.
Vị trí tuyển dụng: Công nhân tiện, phay, bào, xọc, doa ... kim loại.
 Vị trí tuyển dụng : Thiết kế viên, Kỹ thuật viên, Nhân viên thị trường.