Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Tin tức

Hiện nay, Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương có một số máy móc, thiết bị đã cũ, không còn nhu cầu sử dụng. Công ty giao bán các máy móc, thiết bị cụ thể như sau:
Hiện nay, Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải Dương có một số máy móc, thiết bị đã cũ, không còn nhu cầu sử dụng. Công ty giao bán các máy móc, thiết bị cụ thể như sau:
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
  1... 17181920