Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Tin tức

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng cuối năm 2017 .
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng được nhận về tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
Nghị quyết HDQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2017 và họp DHCD năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 cuae Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương lập ngày 16/01/2018.
  1234 ... 17