Tìm kiếm
 • HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 • 	HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐUNG ĐẮN
 •           HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
 •   HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN
  HAPUMA - SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

Tuốc bin

Tuôc bin có kiểu dáng đẹp và hiệu suất cao


 • Facebook
 • Google+
 • YouTube
 • RSS
TUỐC BIN BƠM

TUỐC BIN BƠM

Tuốc bin bơm

Lưu lượng bơm tới 500 m³/h

Cột áp tới 40m

Lưu lượng tuốc bin tới 5000 m³/h