Thư viện ảnh Catalog Sản phẩm

Chính sách chiến lược

Chiến lược phát triển kinh doanh

Cốt lõi của chiến lược phát triển của HPMC tập trung vào 4 định hướng lớn:
 
   
Cốt lõi của chiến lược phát triển của HPMC tập trung vào 4 định hướng lớn:

   1. Cổ đông năng động và có trách nhiệm của doanh nghiệp
   2. Nhà đầu tư chiến lược, hiệu quả của Chính phủ
   3. Nhà sản xuất máy bơm chuyên nghiệp
   4. Thúc đẩy việc quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế 

 

Trên nền tảng đó, công ty chúng tôi hướng đến các mục tiêu:


Tối đa hóa giá trị đầu tư:
  • Tăng trưởng giá trị bền vững
  • Đạt tỷ suất lợi nhuận cao
Quản trị tốt, minh bạch:
  • Có khả năng cạnh tranh và phát triển
  • Có tình hình tài chính lành mạnh
  • Tổ chức quản lý khoa học
  • Đội ngũ lãnh đạo, nhân viên có năng lực
  • Áp dụng các quy trình tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế
  • Áp dụng tiến bộ công nghệ
  • Đội ngũ cán bộ có năng lực
Tải về Tải về